Czemu nasze osiedla?

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na terenie Gdańska od 1982roku.

Zrealizowane osiedla charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu, łatwym i wygodnym połączeniem komunikacyjnym z innymi osiedlami Trójmiasta. Inwestycjom towarzyszą budowa parkingów, garaży, lokali użytkowych oraz placów zabaw dla dzieci.

 

1. Zasady ogólne

1.1 System Internetowej Obsługi Mieszkańców (IOM) ma na celu umożliwienie osobom uprawnionym do wgląd do stanu rozrachunków dotyczących ich lokali oraz innych informacji udostępnionych przez Spółdzielnię bez potrzeby bezpośredniego kontaktu  w siedzibie Spółdzielni.

1.2 System IOM jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dostęp do systemu

2.1 Dostęp do systemu możliwy jest poprzez stronę internetową www.zakoniczyn.nsm.pl  po podaniu danych uwierzytelniających tj. identyfikatora użytkownika i hasła.

2.2 Do uzyskania dostępu do systemu IOM upoważnione  są osoby posiadające  tytuł prawny  do lokalu mieszkalnego, lokalu  usługowego lub garażu. Za tytuł prawny do lokalu uważa się spółdzielcze i lokatorskie prawo własności lub prawo odrębnej własności. Osoby upoważnione mogą złożyć w  Spółdzielni wniosek o udostępnienie danych umożliwiających dostęp do systemu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Spółdzielni. Identyfikator użytkownika i hasło pierwszego logowania  zostaną przekazane osobie upoważnionej  osobiście w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dowodu tożsamości w terminie trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Obowiązki użytkowników

3.1 Użytkownicy systemu IOM zobowiązani są do samodzielnej zmiany hasła wygenerowanego na potrzeby pierwszego logowania, zgodnie z procedurą narzuconą przez system.

3.2 Użytkownicy systemu IOM ponoszą ryzyko związane z udostępnieniem loginu i hasła osobom nieupoważnionym. W przypadku ujawnienia danych uwierzytelniających , osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest niezwłocznie zmienić hasło lub złożyć do Spółdzielni wniosek o zamknięcie dostępu do Systemu.

3.3 W przypadku zbycia, zamiany lub darowizny lokalu użytkownik jest zobowiązany do złożenia do Spółdzielni wniosku o zamknięcie dostępu do systemu. Dostęp do systemu będzie możliwy jeszcze przez trzy miesiące od daty zamkniecie kartoteki finansowej. W przypadku braku wniosku Spółdzielnia dokona stosownych zmian na wniosek nowego właściciela.

4. Obowiązki Spółdzielni

4.1 Spółdzielnia zobowiązana jest do wygenerowania nowego hasła lub zablokowania dostępu do systemu IOM na pisemne żądanie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

4.2 Obowiązkiem Spółdzielni jest zablokowanie dostępu do systemu w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

4.3 Obowiązkiem Spółdzielni jest zablokowanie dostępu do systemu w przypadku zaprzestania prowadzenia rozrachunków z użytkownikiem

5. Postanowienia końcowe

5.1 Prezentowane z systemie IOM dane mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do reklamacji. Saldo przejściowo może nie uwzględniać wszystkich opłat, rozliczeń za dostawę mediów oraz odsetek. Wszelkich wyjaśnień należy dokonać osobiście w siedzibie Spółdzielni.

5.2 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonowania systemu IOK oraz zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach w tym zakresie zostaną powiadomieni wszyscy użytkownicy.

5.3 Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do systemu IOK z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

 

5.4 System umożliwia dokonanie przez osobę upoważnioną zmian danych dotyczących wymiaru naliczeń miesięcznych. Zmiany takie po zaakceptowaniu przez Spółdzielnię obowiązywać będą od miesiąca następującego po dacie wprowadzenia.

....................................................................................................................................................................................

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                             Gdańsk dnia ……………………………………..

           „ZAKONICZYN”

      Ul. Piotrkowska 33 C

          80-180 Gdańsk

Wniosek o umożliwienie

dostępu do systemu INTERNETOWEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW                                                                          Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”

 

Imię i nazwisko                                                …………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania                       …………………………………………………………………………………………

 

PESEL                                                   ………………………………………………………………………………………..

 

Telefon kontaktowy                      ……………………………………………………………………………………….

 

Adres poczty elektronicznej      ……………………………………………………………………………………….

 

Proszę o wydanie identyfikatora użytkownika i hasła do systemu Internetowej Obsługi Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku.

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin korzystania z systemu Indywidualnej Obsługi Mieszkańców.

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

                                                                                                              czytelny podpis Wnioskodawcy

                                                                                              ……………………………………………………………………….

                zatwierdził                                                                                nadał dostęp do IOM

……………………………………………………….                       ……………………………………………………………………….

 

*-niepotrzebne skreślić


 

SM Zakoniczyn informuje, że na podstawie uzyskanych głosów mieszkańców realizacja monitoringu osiedla nie zostanie zrealizowana.

Oddano głosów: 63 za, 81 przeciw.


 

zmiany po 1 lipca 2016r.

 

Od 1 lipca 2016 segregujemy w Gdańsku dodatkowo SZKŁO! 

Do dotychczasowych pojemników na suche i mokre w twojej wiacie śmietnikowej dojdzie teraz trzeci – na SZKŁO!

Będziesz do niego wrzucał szklane opakowania, takie jak butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego oraz kolorowego.

Pamiętaj, aby przed wrzuceniem do pojemnika na szkło opróżnić opakowania z zawartości, odkręcić z nich nakrętki i zdjąć gumowe uszczelki.

Wszystkie nieruchomości, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów zostaną wyposażone w pojemniki na szkło, za wyjątkiem domów jednorodzinnych, dla których dostarczony zostanie pakiet startowy 6 worków.

Worki na szkło będą sukcesywnie uzupełniane: za każdy wypełniony worek otrzymasz nowy.

Pojemniki i worki na szkło będą koloru ZIELONEGO.

SZKŁO – zasady segregacji

Do pojemników (worków) na szkło wrzucamy: 

opróżnione z zawartości opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek tj.:, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach 

 

Do pojemników (worków) na szkło nie wrzucamy:

szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki, kryształów, luster i szkła zbrojonego, żaroodpornego, okiennego, okularowego, żarówek, lamp jarzeniowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szyb samochodowych, reflektorów, izolatorów, ekranów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy, zakrętek, kapsli, korków, baterii, akumulatorów

PAMIĘTAJ!!!

nie tłucz szkła przed wyrzuceniem

wrzucaj opakowania opróżnione z zawartości

DEKLARACJE - czy trzeba je zmieniać?

Osoby prywatne (czyli tzw. nieruchomości zamieszkałe)

Nie musisz nic robić. Dotychczas złożone deklaracje pozostają aktualne!

Jeżeli segregujesz odpady SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. dostarczy Ci dodatkowy pojemnik (budynki wielorodzinne) bądź komplet worków (budynki jednorodzinne).

 

FIRMY, INSTYTUCJE (czyli tzw. nieruchomości niezamieszkałe)

Deklaracje złożone przez firmy muszą być skorygowane.Trzeba to zrobić przed 1 lipca 2016.

Firma, która zadeklarowała zbiórkę selektywną musi złożyć korektę deklaracji, w której zamówi pojemnik na SZKŁO.

 

zmiany po 1 lipca 2013r

Nowe zasady odbioru odpadów zaczęły obowiązywać 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej - do 2020 roku poziom recyclingu, czyli odzysku odpadów i przygotowania ich do ponownego przetworzenia powinien osiągnąć w naszym kraju: dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - co najmniej 50%, a dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne) – co najmniej 70%.

Od 1 lipca 2013 już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem odpadów z całego miasta.

Odpady są odbierane z tych samych miejsc co dotychczas, zmienił się jedynie podmiot, który organizuje wywóz – to już nie jest firma prywatna, a gmina.

Zabierane są wszystkie odpady komunalne. Tak więc nie opłaca się podrzucanie odpadów bo gmina w ramach opłaty zabiera każda ilość odpadów suchych, mokrych, ponadgabarytowych, opon, zielonych i surowców wtórnych zbieranych w kolorowych pojemnikach. Dodatkowo można oddać za darmo w PSZOK-u w Zakładzie Utylizacyjnym w Gd-Szadółkach każdą ilość odpadów niebezpiecznych, elektrośmieci oraz do 2 ton/rok budowlanych i remontowych.

Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady. Segregujący będą za wywóz płacić mniej, niż ci którzy odpadów nie segregują.

 


 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przypomina o akcji Zakładu Utylizacji w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55.

Został udostępniony konterner przed Zakładem Utylizacji (parking przy bramie wjazdowej do administracji) do dyspozycji mieszkańców w celu wywiezienia odpadów niebezpiecznych ZSEiE (termometry, świetlówki, środki ochrony roślin i ich opadkowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, farby lakier i ich opadkowania, smary, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny) W ramach cotygodniowej zbiórki prosi się mieszkańców o przywożenie odpadów niezbezpeicznych i zgłoszenie się do pracownika ochrony, który poinformuje o miejscu złożenia odpadów.

Poniedziałek godz. 6:00-16:00 
piątek godz. 6:00-18:00 
sobota godz. 7:00-15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

W związku z realizacją Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z realizacją uchwał Rady Miasta Gdańska :  Nr XXXII/683/12  z dnia 29 listopada  2012r.,  Nr XXV/747/13 z dnia 28 lutego 2013r., Nr XXXVI/790/13 z dnia 22 kwietnia  2013r Na sesji Rady Miasta Gdańska gdańscy Radni zadecydowali, że wysokość opłaty obowiązującej w Gdańsku od 1 KWIETNIA 2014 roku będzie zależeć od metrażu lokalu i wyniesie:

 

0,44 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2

0,72 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2

oraz

0,05 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2

0,07 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2

W imieniu Gminy Miasta Gdańska poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również obsługą całego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zajmować się będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

 

 

Więcej informacji na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl

Ostatnie mieszkanie!

W naszej ofercie pozostało ostatnie mieszkanie z poddaszem użytkowym! Pow. 85 m2 - 2-poziomowe!
> Czytaj dalej!

Hala garażowa

Dostępne miejsca w hali garażowej w cenie 1800 zł netto +23% VAT. (pow. od 12,3 m2 do 19,4 m2)

Wynajem miejsc postojowych

UWAGA! Posiadamy jeszcze miejsca postojowe do wynajęcia!

SM Zakoniczyn IT Kris