Czemu nasze osiedla?

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na terenie Gdańska od 1982roku.

Zrealizowane osiedla charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu, łatwym i wygodnym połączeniem komunikacyjnym z innymi osiedlami Trójmiasta. Inwestycjom towarzyszą budowa parkingów, garaży, lokali użytkowych oraz placów zabaw dla dzieci.

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GDAŃSKU OD 1 KWIETNIA 2018 R.
więcej na www.czystemiasto.pl

Spółdzielnia poszukuje grunt pod zabudowę wielorodzinną.
Zainteresowane osoby sprzedażą prosimy o kontakt tel. 58 341 66 75


 

 

 

 

 

1. Zasady ogólne

1.1 System Internetowej Obsługi Mieszkańców (IOM) ma na celu umożliwienie osobom uprawnionym do wgląd do stanu rozrachunków dotyczących ich lokali oraz innych informacji udostępnionych przez Spółdzielnię bez potrzeby bezpośredniego kontaktu  w siedzibie Spółdzielni.

1.2 System IOM jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dostęp do systemu

2.1 Dostęp do systemu możliwy jest poprzez stronę internetową www.zakoniczyn.nsm.pl  po podaniu danych uwierzytelniających tj. identyfikatora użytkownika i hasła.

2.2 Do uzyskania dostępu do systemu IOM upoważnione  są osoby posiadające  tytuł prawny  do lokalu mieszkalnego, lokalu  usługowego lub garażu. Za tytuł prawny do lokalu uważa się spółdzielcze i lokatorskie prawo własności lub prawo odrębnej własności. Osoby upoważnione mogą złożyć w  Spółdzielni wniosek o udostępnienie danych umożliwiających dostęp do systemu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Spółdzielni. Identyfikator użytkownika i hasło pierwszego logowania  zostaną przekazane osobie upoważnionej  osobiście w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dowodu tożsamości w terminie trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Obowiązki użytkowników

3.1 Użytkownicy systemu IOM zobowiązani są do samodzielnej zmiany hasła wygenerowanego na potrzeby pierwszego logowania, zgodnie z procedurą narzuconą przez system.

3.2 Użytkownicy systemu IOM ponoszą ryzyko związane z udostępnieniem loginu i hasła osobom nieupoważnionym. W przypadku ujawnienia danych uwierzytelniających , osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest niezwłocznie zmienić hasło lub złożyć do Spółdzielni wniosek o zamknięcie dostępu do Systemu.

3.3 W przypadku zbycia, zamiany lub darowizny lokalu użytkownik jest zobowiązany do złożenia do Spółdzielni wniosku o zamknięcie dostępu do systemu. Dostęp do systemu będzie możliwy jeszcze przez trzy miesiące od daty zamkniecie kartoteki finansowej. W przypadku braku wniosku Spółdzielnia dokona stosownych zmian na wniosek nowego właściciela.

4. Obowiązki Spółdzielni

4.1 Spółdzielnia zobowiązana jest do wygenerowania nowego hasła lub zablokowania dostępu do systemu IOM na pisemne żądanie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

4.2 Obowiązkiem Spółdzielni jest zablokowanie dostępu do systemu w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

4.3 Obowiązkiem Spółdzielni jest zablokowanie dostępu do systemu w przypadku zaprzestania prowadzenia rozrachunków z użytkownikiem

5. Postanowienia końcowe

5.1 Prezentowane z systemie IOM dane mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do reklamacji. Saldo przejściowo może nie uwzględniać wszystkich opłat, rozliczeń za dostawę mediów oraz odsetek. Wszelkich wyjaśnień należy dokonać osobiście w siedzibie Spółdzielni.

5.2 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonowania systemu IOK oraz zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach w tym zakresie zostaną powiadomieni wszyscy użytkownicy.

5.3 Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do systemu IOK z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

 

5.4 System umożliwia dokonanie przez osobę upoważnioną zmian danych dotyczących wymiaru naliczeń miesięcznych. Zmiany takie po zaakceptowaniu przez Spółdzielnię obowiązywać będą od miesiąca następującego po dacie wprowadzenia.

....................................................................................................................................................................................

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                             Gdańsk dnia ……………………………………..

           „ZAKONICZYN”

      Ul. Piotrkowska 33 C

          80-180 Gdańsk

Wniosek o umożliwienie

dostępu do systemu INTERNETOWEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW                                                                          Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”

 

Imię i nazwisko                                                …………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania                       …………………………………………………………………………………………

 

PESEL                                                   ………………………………………………………………………………………..

 

Telefon kontaktowy                      ……………………………………………………………………………………….

 

Adres poczty elektronicznej      ……………………………………………………………………………………….

 

Proszę o wydanie identyfikatora użytkownika i hasła do systemu Internetowej Obsługi Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku.

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin korzystania z systemu Indywidualnej Obsługi Mieszkańców.

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

                                                                                                              czytelny podpis Wnioskodawcy

                                                                                              ……………………………………………………………………….

                zatwierdził                                                                                nadał dostęp do IOM

……………………………………………………….                       ……………………………………………………………………….

 

*-niepotrzebne skreślić


 

Ciekawe oferty!

 
 

Hala garażowa

Dostępne miejsca w hali garażowej w cenie 1800 zł netto +23% VAT. (pow. od 12,3 m2 do 19,4 m2)

Wynajem miejsc postojowych

UWAGA! Posiadamy jeszcze miejsca postojowe do wynajęcia!

SM Zakoniczyn IT Kris